"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்
Showing posts with label zen. Show all posts
Showing posts with label zen. Show all posts

Saturday, October 12, 2013